Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden voor de kinderopvang. In aanvulling op c.q. afwijking van de Algemene voorwaarden zoals overeengekomen door MO groep, Consumentenbond, BOINK en de Branchevereniging die op de plaatsingsovereenkomst van toepassing zijn, geldt het navolgende als aanvullende voorwaarden

2.1 Inschrijfkosten bedragen € 35,- per inschrijving. Bij twee of meer kinderen zijn de inschrijfkosten voor het volgende kind de helft namelijk € 17,50 per kind. Wanneer het inschrijfgeld is geïncasseerd, is de aanmelding voltooid.

2.2. Tweede en volgende kinderen uit een gezin: Tweede en volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing, mits op dat tijdstip een kind uit dit gezin gebruikt maakt van de opvang. Ouders die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen dienen hun kind(eren) minimaal 6 maanden voor plaatsing aan te melden.

2.3. Flexibele plaatsen Flexibel contract: Bij een flexibel contract vraagt u per week of maand de opvang aan die u nodig heeft. Tot 10:00 uur één werkdag vooraf kunt u deze opvang kosteloos annuleren. De flexibele opvang wordt achteraf gefactureerd en u  neemt geen vaste dagen af.

Opvang exclusief vakantie: Indien u kiest voor een contract exclusief vakantie, heeft u opvang op vaste dagen tijdens schoolweken. U betaald dus voor 40 weken opvang per jaar, waarbij de betaling (wegens de kinderopvangtoeslag) is verdeeld over 12 maanden. Bij opvang exclusief vakantie heeft u in principe geen opvang tijdens de 12 vakantieweken. Natuurlijk kunt u uw kind altijd aanmelden als u toch opvang in een vakantie nodig heeft. Dit wordt achteraf gefactureerd.

2.4. Het aanbod: Het aanbod van de plaatsing is 14 dagen geldig vanaf de dagtekening.

3.1. Verzekering: Kinderdagverblijf de Boomgaard heeft voor de gevallen dat zij ter zake van opvang aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid alsmede ongevallen afgesloten ten behoeve van de kinderen en het bij Kinderdagverblijf de Boomgaard werkzame personeel.

3.2. Indien Kinderdagverblijf de Boomgaard aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van Kinderdagverblijf de Boomgaard wordt gedekt c.q. uitgekeerd.

4.1. De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen geschiedt standaard middels een machtiging tot automatische incasso, tenzij Kinderdagverblijf de Boomgaard anders aangeeft. De incasso vindt bij vooruitbetaling vóór de eerst van elke maand, de vervaldatum, plaats. Het bedrag zal rond de 25e van elke maand geïnd worden.

4.2. Indien de betaling niet gelukt is, is de contractant verplicht zelf zorg te dragen voor de betaling via het bankrekeningnummer vermeld op de factuur van Kinderdagverblijf de Boomgaard onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

4.3. Kinderdagverblijf de Boomgaard kan administratiekosten per factuur in rekening brengen bij het niet automatisch kunnen incasseren van de standaard factuur.

4.4. Indien Kinderdagverblijf de Boomgaard redelijke kosten heeft moeten maken ter verkrijging van de betaling buitenrechte, dan is de contractant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4.5. Als een geplaatst kind zonder opgave van redenen vier weken of langer afwezig is, kan De Boomgaard een ander kind voor dit kind in de plaats stellen, onverminderd de verschuldigdheid van de betaling van het overeengekomen tarief. De Boomgaard is alsdan bevoegd de overeenkomst tot kinderopvang met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4.6. Restitutie: Kinderdagverblijf de Boomgaard restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in deze overeenkomst genoemde dienstverlening in geval van overmacht (bijvoorbeeld brand, staking, misdrijf e.d.) mits Kinderdagverblijf de Boomgaard al het mogelijke heeft gedaan om deze overmacht situatie te voorkomen, dan wel ten spoedigste op te heffen.

5.1. Sluitingsdagen:

 • Nieuwjaarsdag 1 januari
 • Eerst en Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag Eens per 5 jaar, 2020 en 2025
 • Kerstdagen 25 en 26 December

en eventueel de studiedagen die we organiseren. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd. Op deze studiedagen en de bovengenoemde feestdagen zijn we gesloten, indien dit de dag is dat u uw kind naar de opvang brengt dan zal deze dag vervallen. Het is niet mogelijk deze dag te ruilen of een restitutie te krijgen voor deze dag.

6.1. Opzeggen: Elk der partijen kan de overeenkomst opzeggen door middel van een e-mail te sturen naar info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.2. Beëindiging: De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op de dag voor uw kind vier jaar wordt.

6.3. Verlenging contract: De mogelijkheid bestaat om het contract te verlengen. Een aanvraag voor verlenging dient te geschieden, schriftelijk, 1 maand voor de maand waarin de verlenging plaats moet vinden.

6.4. Wijziging: Contracten kunnen worden gewijzigd of beëindigd op elke gewenste dag van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Wijzigen en beëindigen dient schriftelijk bij ons aangevraagd te worden. Bij het wijzigen van de startdatum binnen een termijn van twee maanden zal de boete clausule zoals vermeld bij annuleringskosten. Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl.

6.5. Annuleringskosten: Tot de aanvang van de plaatsing:

 • Tot 8 weken 0% van de maandelijkse kosten
 • Tot 6 weken 25% van de maandelijkse kosten
 • Tot 4 weken 50% van de maandelijkse kosten
 • Tot 2 weken 100 % van de maandelijkse kosten

7.1. Kinderdagverblijf de Boomgaard zal op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij wet vastgestelde uitzonderingen.

8.1. Van deze overeenkomst maken tevens deel uit: de Algemene voorwaarden van de Maatschappelijke Ondernemersgroep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Huisregels van Kinderdagverblijf de Boomgaard.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf